Vui lòng nhập theo cấu trúc: MÃ THẺ, SỐ SERI, MỆNH GIÁ. Mỗi thẻ 1 dòng, Ví dụ: 1003289, 86213, 20000